Roofcarrier.net

Q&A-TOP>Fast-Click /THULE

 

fast-click thule

EN

The first to use when I do it that attached a base carrier.
The "fast click" THULE Tougin series adopted in THULE Touring".

It was the fast grip and an about the same shape adopted in the Pacific series, but only an upper part steering wheel part rose by several millimeters and was accompanied by a torque indicator. When you turn a steering wheel by using a torque indicator and were able to fix it, the click sound called "a crunch occurs crunch-crunch!" and can tell me by the fixation completion to a base carrier

Bar square as for the bar which I can fix > Aluminum Aerosmith bar > It is a wing bar.

DE

Die erste zu verwenden, wenn ich es tun, dass eine Basisträger befestigt. Die "schnelle Klick" THULE Touring Serie in THULE Touring adoptiert ".
Es war die schnelle Griff und eine etwa der gleichen Form in der Reihe Pacific angenommen, sondern nur ein oberer Teil Radteil Lenk erhöhte sich um mehrere Millimeter und wurde von einer Drehmomentanzeige begleitet. Wenn Sie ein Lenkrad drehen, indem ein Drehmomentanzeige verwenden und konnten es zu beheben, die so genannte Klickgeräusch "ein Knirschen tritt Crunch-Krise!" und kann mir sagen, durch die Fixierung Abschluss zu einem Grundträger
Bar Platz als für die Bar, die ich beheben> Aluminium Aerosmith bar> Es ist ein Flügel-Bar.

FR

Le premier à utiliser quand je le fais que fixé un support de base. Le "clic rapide" série THULE Touring adoptée en THULE Touring ".
Il était l'accès rapide et une au sujet de la même forme adoptée dans la série du Pacifique, mais seulement une partie supérieure de la roue partie de direction a augmenté de plusieurs millimètres et est accompagnée d'un indicateur de couple. Lorsque vous mettez un volant en utilisant un indicateur de couple et nous avons pu régler le problème, le son de clic appelé "une crise se produit crunch-crunch!" et peut me dire par la fixation fin à un support de base
place du bar que pour la barre que je peux fixer> Aluminium bar Aerosmith> Il est une barre de flanc.

ES

El primero en usar cuando lo hago que une un soporte de base. El "clic rápido", la serie Touring THULE adoptado en THULE Touring ".
Fue el agarre rápido y una sobre la misma forma adoptada en la serie del Pacífico, pero sólo una parte de la rueda de dirección parte superior aumentó en varios milímetros y fue acompañado por un indicador de par. Cuando gire el volante de dirección mediante el uso de un indicador de par y fueron capaces de arreglarlo, el sonido de clic llama "una crisis se produce contracción-crujido!" y me puede decir por la finalización de fijación a un soporte básico
barra cuadrada como para el bar, que puedo arreglar> Aluminio Aerosmith barra> Se trata de una barra de ala.

Por

O primeiro a utilizar quando eu faço isso que anexou uma transportadora base. O "clique rápido" série Touring THULE adotada em THULE Touring ".
Foi a aderência rápida e uma sobre a mesma forma adoptada na série do Pacífico, mas apenas uma parte da direcção da roda parte superior aumentou vários milímetros e foi acompanhado por um indicador de torque. Quando você liga um volante por meio de um indicador de torque e foram capazes de corrigi-lo, o som de clique chamado de "uma crise ocorre crise de-crise!" e pode dizer-me pela realização de fixação a uma transportadora de base
Square Bar como para o bar que eu posso consertar> alumínio barra Aerosmith> É um bar asa.

中文

「被THULE Touring采用的最初单击」
安装THULE Tougin系列, 基本经历的做时利用的最初单击。

是与用太平洋系列被采用的最初把手大体上一样的形状,不过变得高(贵)数毫米的转矩千分表只上部方向盘部分增加了。 由于利用转矩千分表,转动方向盘向固定完成时,「karikarikari!」的单击声音发生告诉向基本经历的固定完成

是能固定的酒吧,广场酒吧> 铝aero酒吧> wing酒吧。

Koria

"THULE Touring에 채용된 퍼스트 클릭"
THULE Tougin시리즈를 베이스 캐리어를 장착한 할 때 이용하는 패스트 클릭.
퍼시픽 시리즈에서 채택되었던 퍼스트 그립과 거의 같은 형상이지만 상부 핸들부만 수밀리 높아지는 토오크 인디케이터가 났다. 토크 인디케이터를 이용함으로써, 손잡이를 돌려서 고정할 때에는 "칼리 카리카릿!"라는 클릭 소리가 발생하고 베이스 캐리어에의 고정 완료를 가르치십니다
고정시킬 수 있는 바는 스퀘어 바>알루미늄 에어로 바>날개 바입니다.

Indnesia

Yang pertama untuk menggunakan ketika saya melakukannya itu melekat pembawa dasar. "Cepat klik" THULE Touring seri diadopsi di Thule Touring ".
Itu cengkeraman cepat dan tentang bentuk yang sama diterapkan dalam seri Pasifik, tetapi hanya bagian roda bagian kemudi atas naik beberapa milimeter dan disertai dengan indikator torsi. Ketika Anda menghidupkan roda kemudi dengan menggunakan indikator torsi dan mampu memperbaikinya, suara klik disebut "krisis terjadi krisis-krisis!" dan bisa menceritakan dengan fiksasi penyelesaian untuk pembawa dasar
Bar persegi sebagai untuk bar yang saya dapat memperbaiki> Aluminium Aerosmith bar> Ini adalah bar sayap.

Filipino

Ang unang upang gamitin kapag gagawin ko ito na naka-attach sa isang base carrier. Ang "mabilis na pag-click" THULE Touring serye pinagtibay sa THULE Touring ".
Ito ay ang mabilis na mahigpit na pagkakahawak at isang tungkol sa parehong hugis pinagtibay sa series Pacific, ngunit lamang ng isang upper part manibela bahagi rosas sa pamamagitan ng ilang millimeters at ay sinamahan ng isang metalikang kuwintas indicator. Kapag binuksan mo ang isang manibela sa pamamagitan ng paggamit ng isang metalikang kuwintas indicator at ay able sa ayusin ito, pag-click sound tinatawag na "isang langutngot nangyayari langutngot-crunch!" at maaaring sabihin sa akin sa pangalan ng pagkapirmi pagkumpleto sa isang base carrier
Bar square kung tungkol sa mga bar na maaari kong ayusin> Aluminum Aerosmith bar> Ito ay isang wing bar.

Malaysia

Yang pertama untuk digunakan apabila saya melakukannya yang dilampirkan pembawa asas. "Klik cepat" siri Touring THULE pakai dalam THULE Touring ".
Ia adalah cengkaman puasa dan mengenai bentuk yang sama diterima pakai dalam siri Pasifik, tetapi hanya satu bahagian stereng Bahagian atas meningkat sebanyak beberapa milimeter dan diiringi oleh penunjuk tork. Apabila anda menghidupkan stereng dengan menggunakan penunjuk tork dan dapat memperbaikinya, bunyi klik yang dipanggil "krisis berlaku krisis-krisis!" dan boleh memberitahu saya dengan habis penetapan untuk pembawa asas
Bar persegi sebagai untuk bar yang saya boleh menetapkan> Aluminium bar Aerosmith> Ia adalah bar sayap.

Vietnam

Việc đầu tiên để sử dụng khi tôi làm điều đó mà gắn một tàu sân bay căn cứ. Các "nhanh chóng nhấp chuột" Touring loạt Thule được thông qua trong Thule Touring ".
Đó là sự kìm kẹp nhanh và về hình dạng tương tự áp dụng trong loạt Thái Bình Dương, nhưng chỉ có một bánh xe phần phần tay lái trên tăng vài mm và được kèm theo một chỉ số mô-men xoắn. Khi bạn bật một tay lái bằng cách sử dụng một chỉ số mô-men xoắn và có thể sửa chữa nó, âm thanh nhấp chuột gọi là "một cuộc khủng hoảng xảy ra khủng hoảng, khủng hoảng!" và có thể cho tôi biết bằng việc hoàn thành định hình cho một hãng cơ sở
Bar vuông như cho thanh mà tôi có thể sửa chữa> Nhôm Aerosmith thanh> Nó là một thanh cánh.

Thailand

คนแรกที่ใช้เมื่อฉันทำมันที่แนบมาให้บริการฐาน "คลิกที่รวดเร็ว" ชุด Touring THULE นำมาใช้ใน THULE Touring "
มันก็จับได้อย่างรวดเร็วและเกี่ยวกับรูปร่างเหมือนกันนำมาใช้ในชุดแปซิฟิก แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนพวงมาลัยล้อบนเพิ่มขึ้นหลายมิลลิเมตรและมาพร้อมกับตัวบ่งชี้แรงบิด เมื่อคุณเปิดพวงมาลัยโดยใช้ตัวบ่งชี้แรงบิดและมีความสามารถที่จะแก้ไขได้เสียงคลิกที่เรียกว่า "กระทืบเกิดขึ้นกระทืบกระทืบ!" และสามารถบอกได้โดยเสร็จสิ้นการตรึงผู้ให้บริการฐาน
บาร์ตารางเป็นบาร์ที่ฉันสามารถแก้ไข> อลูมิเนียมแอโรสมิ ธ บาร์> มันเป็นแถบปีก

Russia

Первым, чтобы использовать, когда я делаю это, что придает базовую носитель. "Быстро нажмите" серии Touring THULE принят в THULE Универсал ".
Это был быстрый захват и о той же формы, принятой в серии Тихого, а только верхняя часть руль часть выросли на несколько миллиметров и сопровождалось индикатора крутящего момента. При повороте рулевого колеса с помощью индикатора крутящего момента и смогли исправить, звук щелчка называется "хруст возникает хруст-хруст!" и может сказать мне завершения фиксации к базовой несущей
Бар квадрат, как для бара, который я могу исправить> алюминиевые Aerosmith бар> Это крыло бар.

fastclick thule

2018-05-31 2018 Please also refer to roofbox.asia