top


indexWingbar-Edge FixedPoint/Solid RoofRails▲ top


th959x▲ top


Car with a Roofrail use the Wingbar-Edge Rail.▲ top


EN

Low profile and close fit to the roof creates a stunning look.
Smoothly arched for a slim fit.
Universal fit by the use of telescopic feet (50 mm/side).
Pre-assembled and complete packed for easy handling.
Using airplane technology to minimize sound and fuel consumption.
WindDiffuser^(TM) diverts the air currents.
Trail Edge^(TM) for reduced air resistance.
Double molded plastic caps for best appearance and easy fitting.
A kit-based roof rack system. Use the Thule FitGuide to find out which roof rack fits your car.
City Crash approved for 75 kg according to ISO Norm.
The car with the fixed point is Wingbar-Edge.
Flash railing cars are also Wingbar-Edge.
The car with the roof rail is Wingbar-EdgeRail.▲ top


DE

Flaches Profil und enge Anpassung an das Dach schaffen ein atemberaubendes Aussehen.
Glatt gewölbt für eine schlanke Passform.
Universelle Passform durch Verwendung von Teleskopfüßen (50 mm / Seite).
Vormontiert und komplett verpackt für einfache Handhabung.
Nutzung der Flugzeugtechnologie zur Minimierung von Geräuschen und Kraftstoffverbrauch.
WindDiffuser ^ (TM) leitet die Luftströmungen um.
Trail Edge ^ (TM) für reduzierten Luftwiderstand.
Doppelgeformte Kunststoffkappen für beste Optik und einfache Montage.
Ein Kit-basiertes Dachträgersystem. Verwenden Sie den Thule FitGuide, um herauszufinden, welcher Dachträger zu Ihrem Fahrzeug passt.
City Crash zugelassen für 75 kg nach ISO Norm.
Das Auto mit dem Fixpunkt ist Wingbar-Edge.
Flash-Geländer Autos sind auch Wingbar-Edge.
Das Auto mit der Dachreling ist Wingbar-EdgeRail.▲ top


FR

Le profil bas et l'ajustement étroit au toit créent un regard renversant.
Doucement arqué pour un ajustement mince.
Ajustement universel par l'utilisation de pieds télescopiques (50 mm / côté).
Pré-assemblé et complet emballé pour une manipulation facile.
Utilisation de la technologie avion pour minimiser la consommation de son et de carburant.
WindDiffuser ^ (TM) détourne les courants d'air.
Trail Edge ^ (TM) pour une résistance réduite à l'air.
Bouchons en plastique moulés doubles pour une meilleure apparence et un montage facile.
Un système de barres de toit en kit. Utilisez le Thule FitGuide pour savoir quelle barre de toit correspond à votre voiture.
City Crash approuvé pour 75 kg selon la norme ISO.
La voiture avec le point fixe est Wingbar-Edge.
Les voitures de garde-corps de Flash sont également Wingbar-Edge.
La voiture avec le rail de toit est Wingbar-EdgeRail.▲ top


ES

El perfil bajo y el ajuste perfecto al techo crean una apariencia impresionante.
Suavemente arqueado para un ajuste delgado.
Ajuste universal mediante el uso de pies telescópicos (50 mm / lado).
Embalaje preensamblado y completo para un fácil manejo.
Usar la tecnología del avión para minimizar el consumo de sonido y combustible.
WindDiffuser ^ (TM) desvía las corrientes de aire.
Trail Edge ^ (TM) para resistencia al aire reducida.
Tapas de plástico moldeadas dobles para una mejor apariencia y fácil ajuste.
Un sistema de portaequipajes en el techo. Utilice el Thule FitGuide para saber qué portaequipajes se adapta a su automóvil.
City Crash aprobado para 75 kg según la norma ISO.
El auto con el punto fijo es Wingbar-Edge.
Los autos con barandas Flash también son Wingbar-Edge.
El auto con el riel de techo es Wingbar-EdgeRail.▲ top


Por

O perfil baixo e o ajuste próximo ao telhado criam uma aparência deslumbrante.
Lisomente arqueado para um ajuste fino.
Ajuste universal pelo uso de pés telescópicos (50 mm / lado).
Pré-montados e completos para fácil manuseio.
Usando tecnologia de avião para minimizar o consumo de som e combustível.
WindDiffuser ^ (TM) desvia as correntes de ar.
Trail Edge ^ (TM) para reduzir a resistência do ar.
Chapas de plástico moldadas duplas para melhor aparência e montagem fácil.
Um sistema de rack de telhado baseado em kit. Use o Thule FitGuide para descobrir qual portavela se encaixa no seu carro.
City Crash aprovado por 75 kg de acordo com a norma ISO.
O carro com o ponto fixo é Wingbar-Edge.
Os carros de trilhos de flash também são Wingbar-Edge.
O carro com o trilho do telhado é Wingbar-EdgeRail.▲ top


中文


低调和紧贴屋顶创造一个惊人的外观 平稳地拱起来修身。

通过使用伸缩脚(50毫米/侧)通用适合 预装配和完整包装,方便处理。
使用飞机技术来减少声音和油耗。
WindDiffuser ^(TM)转移气流。
Trail Edge ^(TM)减少空气阻力。

最好的外观和易于安装的双模塑塑料盖 基于套件的行李架系统。
使用Thule FitGuide找出哪个行李架适合您的汽车。

根据ISO规范批准的城市碰撞75公斤 带固定点的汽车是Wingbar-Edge。
闪光栏杆车也Wingbar边。
与屋顶铁路的车是Wingbar-EdgeRail。▲ top


Korea

로우 프로파일과 지붕에 가까운 착용감으로 멋진 모습을 연출합니다.
슬림 한 착용감을 위해 부드럽게 아치형.
신축성있는 발 (50 mm / 측면)을 사용하여 범용으로 적합합니다.
쉽게 조립할 수 있도록 사전 조립 및 포장.
비행기 기술을 사용하여 소리와 연료 소비를 최소화합니다.
WindDiffuser ^ (TM)는 기류를 전환시킵니다.
트레일 엣지 (Trail Edge) ™ (TM). 공기 저항 감소.
최상의 외관과 손쉬운 장착을 위해 이중으로 성형 된 플라스틱 캡.
키트 기반의 루프 랙 시스템. Thule FitGuide를 사용하여 어느 지붕 선반이 자동차에 맞는지 확인하십시오.
City Crash는 ISO Norm에 따라 75kg을 승인했습니다.
고정 점이있는 차는 Wingbar-Edge입니다.
플래시 난간 차도 Wingbar-Edge입니다.
루프 레일이 장착 된 자동차는 Wingbar-EdgeRail입니다.▲ top


Indnesia

Profil rendah dan close fit ke atap menciptakan tampilan yang menakjubkan.
Melengkung melengkung dengan kencang.
Universal pas dengan penggunaan kaki teleskopik (50 mm / sisi).
Pra-dirakit dan dikemas lengkap untuk penanganan mudah.
Menggunakan teknologi pesawat terbang untuk meminimalkan konsumsi suara dan konsumsi bahan bakar WindDiffuser ^ (TM) mengalihkan arus udara.
Trail Edge ^ (TM) untuk mengurangi hambatan udara.
Kapsul plastik cetakan ganda untuk penampilan terbaik dan pas mudah Sistem rak atap berbasis kit. Gunakan Thule FitGuide untuk mengetahui rak atap mana yang sesuai dengan mobil Anda City Crash disetujui untuk 75 kg menurut Norma ISO Mobil dengan titik tetap adalah Wingbar-Edge Mobil rail rail juga Wingbar-Edge Mobil dengan rail atap adalah Wingbar-EdgeRail.▲ top


Filipino

Ang mababang profile at malapit na magkasya sa bubong ay lumilikha ng nakamamanghang hitsura.
Maayos na arched para sa isang slim fit.
Universal na pagkakatugma sa pamamagitan ng paggamit ng teleskopiko paa (50 mm / gilid).
Pre-assembled at kumpleto na naka-pack para sa madaling paghawak.
Paggamit ng teknolohiya ng eroplano upang i-minimize ang tunog at pagkonsumo ng gasolina.
Ang WindDiffuser ^ (TM) ay nag-i-divert sa mga air flow.
Trail Edge ^ (TM) para sa pinababang paglaban ng hangin.
Double molded plastic caps para sa pinakamahusay na hitsura at madaling angkop.
Isang sistema ng roof-based roof rack. Gamitin ang Thule FitGuide upang malaman kung aling mga roof rack ang naaangkop sa iyong kotse.
Naaprubahan ang City Crash para sa 75 kg ayon sa ISO Norm.
Ang kotse na may nakapirming punto ay Wingbar-Edge.
Ang mga tren railing ay din ang Wingbar-Edge.
Ang kotse na may roof rail ay Wingbar-EdgeRail.▲ top


Malaysia

Profil rendah dan dekat dengan bumbung mencipta pemandangan yang menakjubkan.
Lancar melengkung untuk kelebihan langsing.
Universal sesuai dengan penggunaan kaki teleskopik (50 mm / sampingan).
Pra-dipasang dan lengkap penuh untuk pengendalian mudah.
Menggunakan teknologi pesawat untuk meminimumkan penggunaan bunyi dan bahan api.
WindDiffuser ^ (TM) mengalihkan arus udara.
Trail Edge ^ (TM) untuk mengurangkan rintangan udara.
Double topi plastik yang dibentuk untuk penampilan yang terbaik dan pemasangan yang mudah.
Sistem rak bumbung berasaskan kit. Gunakan Thule FitGuide untuk mengetahui rak bumbung yang sesuai dengan kereta anda.
City Crash diluluskan untuk 75 kg mengikut Norma ISO.
Kereta dengan titik tetap ialah Wingbar-Edge.
Kereta api kereta api juga Wingbar-Edge.
Kereta dengan rel bumbung adalah Wingbar-EdgeRail.▲ top


Vietnam

Cấu hình thấp và đóng vừa với mái nhà tạo ra một cái nhìn tuyệt vời.
Êm ái với mái tóc cong.
Phổ dụng bằng cách sử dụng chân kính thiên văn (50 mm / mặt).
Pre-lắp ráp và hoàn chỉnh đóng gói để xử lý dễ dàng.
Sử dụng công nghệ máy bay để giảm thiểu tiêu thụ âm thanh và nhiên liệu.
WindDiffuser ^ (TM) biến dòng không khí.
Trail Edge ^ (TM) để giảm không khí.
Nắp đậy bằng nhựa moulded đôi cho xuất hiện tốt nhất và dễ dàng lắp.
Một hệ thống mái nhà dựa trên mái nhà. Sử dụng Thule FitGuide để tìm ra giá đỡ mái phù hợp với xe của bạn.
City Crash được chấp thuận cho 75 kg theo tiêu chuẩn ISO.
Chiếc xe có điểm cố định là Wingbar-Edge.
Ô tô đèn flash cũng là Wingbar-Edge.
Chiếc xe có đường sắt mái là Wingbar-EdgeRail.▲ top


Thailand

รายละเอียดต่ำและพอดีกับหลังคาทำให้รูปลักษณ์ที่สวยงาม
โค้งเรียบเพื่อให้บางพอดี
แบบยูนิเวอร์แซลโดยการใช้เท้าเทเลสกิส (50 มม. / ด้าน)
ประกอบขึ้นและบรรจุเสร็จแล้วเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ใช้เทคโนโลยีเครื่องบินเพื่อลดการใช้เสียงและเชื้อเพลิง
WindDiffuser ^ (TM) ผันกระแสอากาศ
Trail Edge ™ (TM) เพื่อลดความต้านทานของอากาศ
ฝาครอบพลาสติกแบบสองชั้นเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ดีที่สุดและติดตั้งได้ง่าย
ชุดชั้นวางของบนหลังคา ใช้ Thule FitGuide เพื่อหาชั้นหลังคาที่เหมาะกับรถของคุณ
City Crash ได้รับการอนุมัติสำหรับ 75 กก. ตามมาตรฐาน ISO
รถที่มีจุดยึดคือ Wingbar-Edge
รถยนต์ที่ใช้บังตา Flash เป็น Wingbar-Edge
รถที่มีรางหลังคาคือ Wingbar-EdgeRail▲ top


Russia

Низкий профиль и близость к крыше создают потрясающий вид.
Плавно изогнутый для тонкой подгонки.
Универсальная подгонка с использованием телескопических ножек (50 мм / сторона).
Предварительно собранная и полная упаковка для удобства использования.
Использование технологии самолета для минимизации шума и потребления топлива.
WindDiffuser ^ (TM) отводит воздушные потоки.
Trail Edge ^ (TM) для снижения сопротивления воздуха.
Двойные формованные пластиковые колпачки для лучшего внешнего вида и легкой подгонки.
Система багажника на базе комплекта. Используйте Thule FitGuide, чтобы узнать, какая стойка багажника подходит вашему автомобилю.
City Crash одобрен на 75 кг в соответствии с нормой ISO.
Автомобиль с фиксированной точкой - Wingbar-Edge.
Автомобильные флеш-валы также являются Wingbar-Edge.
Автомобиль с крышей - Wingbar-EdgeRail.▲ top


th959X/p>

th959X/p>

wingbaredge thule

wingbaredge thule

thule▲ top

TOPRoofcarrier.net

Copyright 2018 tanigawaya