top


indexWingbar-Edge Rail▲ top


wingbaredgerail thule▲ top


EN

The car with the roof rail is Wingbar-EdgeRail.
Low profile and close fit to the roof creates a stunning look. Smoothly arched for a slim fit.
Easy to use tool with torque indication for safest fit.
Universal fit by the use of telescopic feet (50 mm/side).
Pre-assembled and complete packed for easy handling.
Using airplane technology to minimize sound and fuel consumption.
WindDiffuser™ diverts the air currents.
Trail Edge™ for reduced air resistance.
City Crash approved for 75 kg according to ISO Norm.
Use the Thule FitGuide to find out which roof rack fits your car.▲ top


DE

Das Auto mit der Dachreling ist Wingbar-EdgeRail.
Das niedrige Profil und die enge Anpassung an das Dach ergeben ein atemberaubendes Aussehen. Glatt gewölbt für eine schlanke Passform.
Einfach zu bedienendes Werkzeug mit Drehmomentanzeige für den sicheren Sitz.
Universelle Passform durch Verwendung von Teleskopfüßen (50 mm / Seite).
Vormontiert und komplett verpackt für einfache Handhabung.
Mit Flugzeugtechnologie den Geräusch- und Kraftstoffverbrauch minimieren.
WindDiffuser ™ leitet die Luftströme um.
Trail Edge ™ für reduzierten Luftwiderstand.
City Crash zugelassen für 75 kg nach ISO Norm.
Verwenden Sie den Thule FitGuide, um herauszufinden, welcher Dachträger zu Ihrem Fahrzeug passt.▲ top


FR

La voiture avec le rail de toit est Wingbar-EdgeRail.
Le profil bas et l'ajustement étroit au toit créent un regard renversant. Doucement arqué pour un ajustement slim.
Outil facile à utiliser avec indication de couple pour un ajustement plus sûr.
Ajustement universel par l'utilisation de pieds télescopiques (50 mm / côté).
Pré-assemblé et complet emballé pour une manipulation facile.
Utiliser la technologie de l'avion pour minimiser la consommation de son et de carburant.
WindDiffuser ™ détourne les courants d'air.
Trail Edge ™ pour une résistance réduite à l'air.
City Crash approuvé pour 75 kg selon la norme ISO.
Utilisez le Thule FitGuide pour savoir quelle barre de toit correspond à votre voiture.▲ top


ES

El auto con el riel de techo es Wingbar-EdgeRail.
El perfil bajo y el ajuste perfecto en el techo crean una apariencia impresionante. Suavemente arqueado para un ajuste delgado.
Herramienta fácil de usar con indicación de par para un ajuste más seguro.
Ajuste universal mediante el uso de pies telescópicos (50 mm / lado).
Embalaje preensamblado y completo para un fácil manejo.
Usar la tecnología del avión para minimizar el consumo de sonido y combustible.
WindDiffuser ™ desvía las corrientes de aire.
Trail Edge ™ para resistencia al aire reducida.
City Crash aprobado para 75 kg según la norma ISO.
Use el Thule FitGuide para saber qué portaequipajes se adapta a su automóvil.▲ top


Por

O carro com o trilho do telhado é Wingbar-EdgeRail.
O perfil baixo e o ajuste próximo ao telhado criam um visual deslumbrante. Lisomente arqueado para um ajuste fino.
Ferramenta fácil de usar com indicação de torque para um ajuste mais seguro.
Ajuste universal pelo uso de pés telescópicos (50 mm / lado).
Pré-montados e completos para fácil manuseio.
Usando tecnologia de avião para minimizar o consumo de som e combustível.
WindDiffuser ™ desvia as correntes de ar.
Trail Edge ™ para redução da resistência do ar.
City Crash aprovado por 75 kg de acordo com a norma ISO.
Use o Thule FitGuide para descobrir qual portavela se encaixa no seu carro.▲ top


中文

带有车顶轨道的汽车是Wingbar-EdgeRail。
低调和紧贴屋顶创造惊人的外观。 平滑拱形的修身。
易于使用的扭矩指示工具,以最安全的方式。

通过使用伸缩脚(50毫米/侧)通用适合 预装配和完整包装,方便处理。
使用飞机技术来最大限度地减少声音和油耗。
WindDiffuser™转移气流。
Trail Edge™减少空气阻力。

根据ISO规范批准的城市碰撞75公斤 使用Thule FitGuide找出哪个行李架适合您的汽车。▲ top


Korea

옥상 레일이있는 자동차는 Wingbar-EdgeRail입니다.
로우 프로파일과 지붕에 꼭 맞게 착용하면 멋진 모습을 연출할 수 있습니다. 날씬한 착용감을 위해 부드럽게 아치형.
가장 안전한 피팅을위한 토크 표시가있는 사용하기 쉬운 도구.
신축성있는 발 (50 mm / 측면)을 사용하여 범용으로 적합합니다.
쉽게 조립할 수 있도록 사전 조립 및 포장.
비행기 기술을 사용하여 소리와 연료 소모를 최소화합니다.
WindDiffuser ™는 기류를 전환시킵니다.
Trail Edge ™는 공기 저항을 줄입니다.
City Crash는 ISO Norm에 따라 75kg을 승인했습니다.
Thule FitGuide를 사용하여 차량에 맞는 지붕 선반을 찾으십시오.▲ top


Indnesia

Mobil dengan rel atap adalah Wingbar-EdgeRail.
Profil rendah dan close fit ke atap menciptakan tampilan yang menakjubkan. Dengan mulus melengkung agar langsing.
Alat yang mudah digunakan dengan indikasi torsi agar paling aman Universal pas dengan penggunaan kaki teleskopik (50 mm / sisi).
Pra-dirakit dan dikemas lengkap untuk penanganan mudah.
Menggunakan teknologi pesawat terbang untuk meminimalkan konsumsi suara dan bahan bakar.
WindDiffuser ™ mengalihkan arus udara Trail Edge ™ untuk mengurangi daya tahan udara City Crash disetujui untuk 75 kg menurut Norma ISO Gunakan Thule FitGuide untuk mengetahui rak atap mana yang sesuai dengan mobil Anda.▲ top


Filipino

Ang kotse na may roof rail ay Wingbar-EdgeRail.
Ang mababang profile at malapit na magkasya sa bubong ay lumilikha ng napakagandang hitsura. Maayos na arched para sa isang slim fit.
Madaling gamitin ang tool na may pahiwatig ng metalikang kuwintas para sa pinakaligtas na akma.
Universal na pagkakatugma sa pamamagitan ng paggamit ng teleskopiko paa (50 mm / gilid).
Pre-assembled at kumpleto na naka-pack para sa madaling paghawak.
Paggamit ng teknolohiyang eroplano upang mabawasan ang tunog at pagkonsumo ng gasolina.
Ang WindDiffuser ™ ay nagpapalit ng mga alon ng hangin.
Trail Edge ™ para sa pinababang paglaban ng hangin.
Naaprubahan ang City Crash para sa 75 kg ayon sa ISO Norm.
Gamitin ang Thule FitGuide upang malaman kung aling mga roof rack ang naaakma sa iyong kotse.▲ top


Malaysia

Kereta dengan rel bumbung adalah Wingbar-EdgeRail.
Profil yang rendah dan sesuai untuk bumbung mewujudkan rupa yang menakjubkan. Lancar melengkung untuk kelebihan langsing.
Alat yang mudah digunakan dengan petunjuk tork untuk keselamatan paling selamat.
Universal sesuai dengan penggunaan kaki teleskopik (50 mm / sampingan).
Pra-dipasang dan lengkap penuh untuk pengendalian mudah.
Menggunakan teknologi pesawat untuk meminimumkan penggunaan bunyi dan bahan api.
WindDiffuser ™ mengalihkan arus udara.
Trail Edge ™ untuk mengurangkan rintangan udara.
City Crash diluluskan untuk 75 kg mengikut Norma ISO.
Gunakan Thule FitGuide untuk mengetahui rak bumbung sesuai dengan kereta anda.▲ top


Vietnam

Xe có đường ray mái nhà là Wingbar-EdgeRail.
Thân thấp và vừa vặn với mái nhà tạo ra một cái nhìn tuyệt vời. Nhẹ nhàng cong cho một phù hợp mỏng.
Dễ dàng sử dụng công cụ với mô men xoắn cho phù hợp nhất an toàn.
Phổ dụng bằng cách sử dụng chân kính thiên văn (50 mm / mặt).
Pre-lắp ráp và hoàn chỉnh đóng gói để xử lý dễ dàng.
Sử dụng công nghệ máy bay để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và nhiên liệu.
WindDiffuser ™ chuyển hướng dòng không khí.
Trail Edge ™ để giảm không khí.
City Crash được chấp thuận cho 75 kg theo tiêu chuẩn ISO.
Sử dụng Thule FitGuide để tìm ra giá đỡ mái nào phù hợp với xe của bạn.▲ top


Thailand

รถที่มีรางหลังคาเป็น Wingbar-EdgeRail
รูปลักษณ์ที่เล็กและพอดีกับหลังคาทำให้รูปลักษณ์ที่สวยงาม โค้งเรียบเพื่อให้พอดีกับที่บางเฉียบ
ใช้งานง่ายด้วยเครื่องมือวัดแรงบิดเพื่อให้พอดีกับความปลอดภัย
แบบยูนิเวอร์แซลโดยการใช้เท้าเทเลสกิส (50 มม. / ด้าน)
ประกอบขึ้นและบรรจุเสร็จแล้วเพื่อความสะดวกในการจัดการ
ใช้เทคโนโลยีเครื่องบินเพื่อลดการใช้เสียงและเชื้อเพลิง
WindDiffuser ™ผันกระแสอากาศ
Trail Edge ™เพื่อลดความต้านทานของอากาศ
City Crash ได้รับการอนุมัติสำหรับ 75 กก. ตามมาตรฐาน ISO
ใช้ Thule FitGuide เพื่อหาชั้นหลังคาที่เหมาะกับรถของคุณ▲ top


Russia

Автомобиль с рельсом крыши - Wingbar-EdgeRail.
Низкий профиль и близость к крыше создают потрясающий вид. Плавно изогнутый для тонкой подгонки.

Простой в использовании инструмент с индикацией крутящего момента для обеспечения максимальной безопасности.
Универсальная подгонка с использованием телескопических ножек (50 мм / сторона).
Предварительно собранная и полная упаковка для удобства использования.
Использование технологии самолета для минимизации звука и расхода топлива.

WindDiffuser ™ отводит воздушные потоки.
Trail Edge ™ для снижения сопротивления воздуха.
City Crash одобрен на 75 кг в соответствии с нормой ISO.
Используйте Thule FitGuide, чтобы узнать, какая крыша стойки подходит вашему автомобилю.▲ top


PHOTO

th958X/p>

wingbaredgerail thule

wingbaredgerail thule

wingbaredgerail thule

 


TOPRoofcarrier.net

Copyright 2018 tanigawaya